کونگ فو توآ

تبر دار هر چند وا مانده است/ولی جای زخم تبر مانده است

تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست